ประกาศ‼️สปส.สิทธิผู้ประกันตนควรรู้

2,119

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยว่าเพื่อป้องกันโรค ให้กับกลุ่มผู้ประกันตนสูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยง อายุ 50 ปีขึ้นไป และลดภาระการรักษาของบุคลากรทางการแพทย์

คณะกรรมการประกันสังคม มีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน พ.ศ.2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย.63

หาบัตร ประกันสังคม ขึ้นปก จ่ะ
หาบัตร ประกันสังคม ขึ้นปก จ่ะ

โดยสาระสำคัญในประกาศฉบับนี้
ให้สิทธิผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

ได้รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ปีละ 1 ครั้ง

สำนักงานประกันสังคม จะจ่ายให้แก่สถานพยาบาลที่กำหนดในอัตราอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ ในอัตรา 250 บาท ต่อคนต่อปี

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ในอัตรา 450 บาท ต่อคนต่อปี

ผู้ประกันตนสามารถไปใช้สิทธิได้ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

เริ่มวันที่ 15 ต.ค.63 เป็นต้นไป

Comments
Loading...