โปรดเกล้าฯองคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้

621

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปเดินทางไปยังโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำบ้านหัวเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหัวเขา หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โปรดเกล้าฯองคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้

รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำบ้านหัวเขา เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย และหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร

โดยในปี 2553 กปร.ได้สนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง และติดตั้งระบบท่อส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 41 แห่ง ปัจจุบันโครงการฯ สามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้ราษฎรหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย และหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง จำนวนประมาณ 444 ครัวเรือน พร้อมทั้งสนับสนุนพื้นที่การเกษตร จำนวนประมาณ 4,320 ไร่ และราษฎรได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา 1 และกลุ่มบริหารการใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา 2 ขึ้น เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553 เพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โอกาสนี้ องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการ พร้อมกับพบปะประพี่น้องชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็น พร้อมกับให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานและพี่น้องประชาชน ที่ได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ # กปร.

Comments
Loading...