พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโฉนดที่ดินแก่หน่วยราชการ 9 แห่ง

736

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย ซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงาน สถานศึกษา และเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการตลอดไป ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโฉนดที่ดินแก่หน่วยราชการ 9 แห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโฉนดที่ดินแก่หน่วยราชการ 9 แห่ง

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เฝ้า ฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๗๒.๗๐ ตารางวา เขตดุสิต เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และโฉนดที่ดิน เนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๙๒.๓๐ ตารางวา เขตดุสิต เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโฉนดที่ดินแก่หน่วยราชการ 9 แห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโฉนดที่ดินแก่หน่วยราชการ 9 แห่ง

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้า ฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๖๕.๗๐ ตารางวา เขตดุสิต เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวินิต และโฉนดที่ดิน เนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๒๒ ตารางวา เขตดุสิต เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวินิต มัธยม

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เฝ้า ฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ ๑,๐๕๙ ไร่ ๑ งาน ๓๖.๗๐ ตารางวา ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี และเนื้อที่ ๔๙๓ ไร่ ๑ งาน ๖๓ ตารางวา ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี เพื่อประโยชน์ในทางราชการของกองทัพบก

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เฝ้า ฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ ๑๘๕ ไร่ ๑ งาน ๘๕.๒๐ ตารางวา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร จังหวัดเพชรบุรี

พลตำรวจโท วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เฝ้า ฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ ๒๗๕ ไร่ ๓ งาน ๕๗.๒๐ ตารางวา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายพระรามหก (พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน) จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติมจากที่ได้พระราชทาน เมื่อปี ๒๕๖๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโฉนดที่ดินแก่หน่วยราชการ 9 แห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโฉนดที่ดินแก่หน่วยราชการ 9 แห่ง

พลตรี ประยุกต์ อุ่นอบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕ เฝ้า ฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ ๑๗๓ ไร่ ๔๐.๘๐ ตารางวา อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อประโยชน์ในทางราชการของมณฑลทหารบกที่ ๑๕ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติมจากที่ได้พระราชทาน เมื่อปี ๒๕๖๐

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เฝ้า ฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๘๔ ตารางวา บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อประโยชน์ในทางราชการของจังหวัดเพชรบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโฉนดที่ดินแก่หน่วยราชการ 9 แห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโฉนดที่ดินแก่หน่วยราชการ 9 แห่ง

รองศาสตราจารย์ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เฝ้า ฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ ๖๐ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา เขตดุสิต เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เฝ้า ฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ ๓๗ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา เขตดุสิต เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อนึ่ง เมื่อปี ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ไปแล้ว เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงาน และเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการ เช่น กองทัพบก รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เขตวังทองหลาง เนื้อที่ ๗๙ ไร่ ๒ งาน ๖๐.๙ ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารโครงการพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าของแผ่นดิน และโฉนดที่ดินวังปารุสก์ เขตดุสิต เนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๑.๕ ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับพระราชทานโฉนดที่ดินวังปารุสก์ เขตดุสิต เนื้อที่ ๙ ไร่ ๒๖.๕ ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

กองบัญชาการตำรวจนครบาล รับพระราชทานโฉนดที่ดิน วังปารุสก์ เขตดุสิต เนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๕๒ ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจนครบาล

กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕ รับพระราชทานโฉนดที่ดินพระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๑ งาน ๔๘.๕ ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕ และพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ของชาติและศิลปะจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับพระราชทานโฉนดที่ดินค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ ๕๘๔ ไร่ ๒ งาน ๙๙.๕ ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับพระราชทานโฉนดที่ดินค่ายพระรามหก (พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ ๑,๒๔๔ ไร่ ๒๔.๒ ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

กระทรวงมหาดไทย รับพระราชทานโฉนดที่ดินพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ ๑๔๘ ไร่ ๒ งาน ๘๘.๘ ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกระทรวงมหาดไทย และพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับพระราชทานโฉนดที่ดิน คลอง ๖ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ ๓๐๐ ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ และสถานที่ทำงานขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย รับพระราชทานโฉนดที่ดินตำบลปทุมวัน อำเภอสามเพ็ง เนื้อที่ ๖๗ ไร่ ๖๗ ตารางวา เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Comments
Loading...