บิ๊กป้อม ประชุมเร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและผู้ยากจน

457

พลเอกประวิตร ประชุม เร่งจัดระเบียบที่ดิน ช่วยเกษตรกร ผู้ยากไร้ รับฟังความคิดเห็นรอบด้าน มุ่งกระจายถือครองเป็นธรรม สร้างมูลค่าเข้าถึงแหล่งทุน ลดความเหลื่อมล้ำ สั่งแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน อุทยานฯทับลาน

บิ๊กป้อม ประชุมเร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและผู้ยากจน
บิ๊กป้อม ประชุมเร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและผู้ยากจน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทางและมาตรการการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดิน ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ประชุม ได้รับทราบคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ที่ 1/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน 9 คณะ เพื่อเป็นกลไกการดำเนินงาน และขับเคลื่อนนโยบายของ คทช. และรับทราบการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดิน ของประเทศ จำนวน4 ยศ. ได้แก่ ยศ.ที่ 1) ด้านการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน อย่างยั่งยืน ยศ.ที่ 2) ด้านการใช้ที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ยศ.ที่ 3) ด้านการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม และ ยศ.ที่4) ด้านการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดิน ซึ่งตามพ.ร.บ. คทช. กำหนดให้ต้องรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึง ได้รับทราบแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่องการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน โดยกำหนดเป้าหมายให้สามารถนำเอกสารแสดงสิทธิ์ที่ได้รับจากรัฐ ไปใช้เป็นหลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุน สำหรับประกอบอาชีพได้


ที่ประชุมยังได้เห็นชอบเรื่องที่สำคัญ โดยมีการมอบให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ไปรับฟังความคิดเห็นเพื่อเร่งแก้ปัญหา ลดความเหลื่อมล้ำด้านที่ดิน และมีการกระจายการถือครองที่ดิน อย่างเป็นธรรม สนับสนุนเกษตรกรและผู้ยากจน ให้มีที่ทำกินหรือที่อยู่อาศัย และที่ดินที่ใช้ร่วมกันเพื่อประโยชน์ของชุมชน รวมถึงเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหา แนวเขตและที่ดินอุทยานแห่งชาติทับลาน จ.นครราชสีมา ,จ.ปราจีนบุรี ซึ่งมีการทับซ้อน กับที่ดินทำกินของราษฎร
พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ คณะอนุกรรมการฯ ,สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย อย่างจริงจัง และรวดเร็ว ต้องรับฟังความคิดเห็นรอบด้าน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่ดินร่วมกัน กับภาครัฐ เพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและผู้ยากจนให้ได้รับสิทธิในการถือครองที่ดิน อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล

Comments
Loading...