นายกฯประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี- เจ้าพระยา-แม่โขง

404

นายกฯประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS ) ครั้งที่ 9 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการทำงานร่วมกันในระยะ 5 ปีข้างหน้า

โดยได้เสนอที่ประชุมใน 3 ประเด็น คือ “การพัฒนาความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในทุกมิติ” เพื่อวางรากฐานการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในระยะยาว ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ส่งเสริมการค้าการลงทุนข้ามพรมแดน ปรับปรุงกฎระเบียบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ Micro SMEs

ประการที่สอง “การจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนา ACMECS” ซึ่งมุ่งส่งเสริมการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและอนุภูมิภาค โดยผมได้กระตุ้นให้ผู้นำประเทศสมาชิกเห็นว่า การเตรียมความพร้อมของแต่ละประเทศ จะเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการเดินไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

สุดท้าย คือ “การจัดตั้งสำนักเลขาธิการ ACMECS” สำหรับเป็นกลไกกลาง ทำหน้าที่ผู้ประสานงานหลัก ทั้งในกลุ่ม ACMECS เอง และระหว่าง ACMECS กับประเทศหุ้นส่วนอื่นๆ เช่น จีน สหรัฐ ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ฯลฯ
นายกฯมั่นใจว่าการประชุมครั้งนี้ จะเป็นการส่งสัญญาณให้ประชาคมโลกได้รับทราบว่า ACMECS พร้อมที่จะผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียว เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนอย่างแข็งขัน เน้นบทบาทความร่วมมือที่สร้างสรรค์ และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกรูปแบบในอนาคต

Comments
Loading...