Daily Archives

มกราคม 9, 2021 | 20:57

นายกฯเผยอยากมุ่งสร้าง “บ้านหลังใหม่” ที่มั่นคงปลอดภัยไว้ให้ลูกหลาน

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีนี้ “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม” สะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจ อยากให้เยาวชน “คนรุ่นใหม่” เข้าใจและรู้เท่าทันถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลและการแพร่ระบาดของโควิด-19