โปรดเกล้าฯพระราชทานยาแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2,395

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยาชุดสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา

โปรดเกล้าฯพระราชทานยาแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โปรดเกล้าฯพระราชทานยาแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยาชุดสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา โดยมี พันตรี ประสาร เหมือนพงษ์ ผู้อำนวยการกองแพทย์หลวง เป็นผู้เชิญมาเพื่อมอบให้กับ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พลตรี เกษม ภิญโญชนม์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทั้ง 4 จังหวัด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัย ซึ่งมีจิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ตามที่มีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา คือ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย มีประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อน รวมจำนวนทั้งสิ้น 41,083 ครัวเรือน

โปรดเกล้าฯพระราชทานยาแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โปรดเกล้าฯพระราชทานยาแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวมาโดยตลอด ด้วยทรงห่วงใยในทุกข์สุขของประชาชน และมีพระราชประสงค์ที่จะบรรเทาความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ทั้งนี้เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่าหน่วยราชการในพื้นที่ยังขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ โดยกองแพทย์หลวงดำเนินการจัดยาชุดพระราชทานสำหรับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 30,662 ชุด สำหรับพระราชทานแก่หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 10,000 ชุด พร้อมทั้งเวชภัณฑ์ที่จำเป็น มีคลอรีนผง จำนวน 500 กิโลกรัม สารส้ม จำนวน 500 กิโลกรัม นำไปมอบให้ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งยาชุดพระราชทานดังกล่าวประกอบด้วยยาแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ ยารักษาโรคผิวหนัง ยาโรคตา ยาสำหรับโรคระบบทางเดินอาหาร ยาแก้ปวด และชุดทำแผล ซึ่งเหมาะสมสำหรับการเจ็บป่วยในภาวะน้ำท่วม

ยังความ ปลาบปลื้ม และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุด มิได้

Comments
Loading...