สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม

1,276

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางทองเพียร พลนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากโครงการ “พุทธบุตรร่วมทำความดีถวายในหลวง ซึ่งทรงห่วงใยการศึกษาของคนไทย ปีที่ 6” สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ในโอกาสนี้ พระภิกษุร่วมเฝ้าด้วย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม

นางสาวพีรยา หาญพงศ์พันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ภาคปรกติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ นายทาเคโอะ โนดะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม “ยูเมะพลัส ส่งต่อ…ความห่วงใย ปีที่ 7” สมทบทุนสนับสนุนงานวิจัย และรักษาโรคมะเร็งผู้ด้อยโอกาสผ่านทางสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม

นางสาวปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) และคณะ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) และโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ระดับปริญญาโท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564

นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รองประธานมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากรให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี 2563 สมทบกองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม

นายสมชาย พิศิษฐ์กุลสุนทร ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน ในพระราชูปถัมภ์ฯ นำนายสุขุม สุขุมเจริญจิต และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

นางสาวสุมาลี เคหสุขเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ประเทศไทย บริษัท เอบีฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 บำรุงสภากาชาดไทย และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนกิจการของสภากาชาดไทย

นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง นำคณะกรรมการสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเขาใหญ่โอโซนกอล์ฟ ครั้งที่ 15 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายพะโยม ชิณวงศ์ นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นำคณะกรรมการสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล “สิรินธรราชวิทยาลัย มินิมาราธอน ครั้งที่ 1” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ อดีตผู้อำนวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล นำคณะผู้บริหารและสมาชิกสโมสรไลออนส์ในประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแก่ผู้ป่วยวิกฤต และเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี และโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดนครราชสีมา กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและสมาชิกสโมสรฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกด้วย

นายดิเรก พรสีมา อดีตประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ นำผู้ได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล

นายอดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้บริหารและกรรมการสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ นำนักเรียนและนักศึกษาที่มีผลงานรางวัลระดับอาเซียนและนานาชาติ ระดับประเทศ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลพระราชทาน “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ประจำปี 2562 และคณะกรรมการคัดเลือกประเมินนักศึกษาฯ ที่ทำงานต่อเนื่อง 3 ปี เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึก

นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และคณะ นำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสส.) รุ่นที่ 9 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานวุฒิบัตร และเข็มที่ระลึกของสถาบันอิศรา

เวลา 13.53 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกิตติ์ชนม์ พิมลบรรยงค์ นำกรรมการวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในโอกาสนี้ พระภิกษุร่วมเฝ้าด้วย

นายสมชาย ติรัตน์สรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี นำคณะกรรมการวัดลุ่มเจริญศรัทธา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดทำโครงการ “พุทธบุตรร่วมทำดีถวายในหลวง ซึ่งทรงห่วงใยการศึกษาของคนไทย ปีที่ 7” สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ในโอกาสนี้ พระภิกษุร่วมเฝ้าด้วย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

  • หม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิ สวัสดิวัตน์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม “12 สิงหา ฮาล์ฟมาราธอน กรุงเทพฯ 2019” สมทบทุนศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  • นายศักดิ์ศิษฎ์ เจนกุลประสูตร นายกสโมสรโรตารีสวนจิตรลดา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ในโครงการ “สัตหีบฮาล์ฟมาราธอน 2020 รัน ฟอร์ เฮลท์ แอนด์ เฮล์พ” (Sattahip Half – Marathon 2020 Run for Health & Help) เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สำหรับใช้ในอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา สนับสนุนการจัดหาระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกร อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำ ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายกสภาวิทยาลัยดุสิตธานี นำคณะผู้บริหารวิทยาลัยดุสิตธานี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ “ตำรับอาหารไทย มาตรฐานวิทยาลัยดุสิตธานี” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเล่มดังกล่าว เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

นางปนัดดา ผดุงรัชดากิจ พร้อมครอบครัว และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล มูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดี ในการจัดสร้างห้องผู้ป่วยวิกฤตความดันลบ กับมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายปรมินทร์ นิยมพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีเอโฟน จำกัด พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เพื่อพระราชทานทหาร ตำรวจ ประชาชน และสถานพยาบาล ที่ห้องอุปกรณ์ทางการแพทย์

รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา นำคณะผู้บริหารและคณะกรรมการจัดการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 21 และครั้งที่ 22 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดการประกวดฯ ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวดฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วย

Comments
Loading...