โปรดเกล้าฯองคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยจังหวัดขอนแก่น

1,335

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยและผู้ได้รับผลกระทบ

โปรดเกล้าฯองคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยจังหวัดขอนแก่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอําพน กิตติอําพน องคมนตรี ประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายอําพน กิตติอําพน องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 996 ถุง ไปมอบแก่ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายอำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบวาตภัย โดยจะเชิญถุงพระราชทาน ฯ ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ต่อไป เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

โปรดเกล้าฯองคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยจังหวัดขอนแก่น

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี กล่าวกับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ที่เป็นตัวแทนผู้ประสบเหตุวาตภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ

โปรดเกล้าฯองคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยจังหวัดขอนแก่น

ต่อมาได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลชนบท อำเภอชนบท จำนวน 10 ครอบครัว ซึ่งเป็นตำบลหนึ่งที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งได้พูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติสุขต่อไป โดยราษฎรที่ได้รับถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

โปรดเกล้าฯองคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยจังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น ได้รับอิทธิพลจากอากาศแปรปรวน เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเป็นวงกว้างในพื้นที่อำเภอต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอชนบท ได้เกิดฝนตกและลมกระโชกแรง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ทำให้บ้านเรือนราษฎร วัด ในตำบลชนบท และตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท ได้รับความเสียหายรวม 9906 ครัวเรือน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและสั่งการให้นายอำเภอหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน มูลนิธิ องค์กร และจิตอาสาพระราชทาน ให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคาบ้าน สิ่งปลูกสร้าง และสำรวจความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้มีขวัญกำลังใจที่ดีและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุข

โปรดเกล้าฯองคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยจังหวัดขอนแก่น
Comments
Loading...