Browsing Category

ข่าวภายในประเทศ

สมเด็จพระสังฆราช ทรงสักการบูชา ปูชนียวัตถุ ทรงจุดเทียนรุ่งที่พระบาท…

สมเด็จพระสังฆราช ทรงสักการบูชา ปูชนียวัตถุ ทรงจุดเทียนรุ่งที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศ…