Browsing Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษ เผยสถานการณ์ฝุ่นละอองอยู่ระดับปานกลาง

17 มกราคม 2562 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ ได้ตรวจวัดสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5…