Browsing Tag

กระทรวงการต่างประเทศ

กต.แจงไทยไม่เคยข่มขู่แต่ให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ตามที่สื่อมวลชนได้รายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ปรากฏในรายงานประจำปีของคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ นั้น กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจง ดังนี้ ๑.รายงานนี้จัดทำขึ้นโดยนาย Andrew Gilmore…

บรรยากาศงานวันเด็กกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่ 13 มกราคม 2561 บรรยากาศงานวันเด็กที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเริ่มแล้วอย่างอบอุ่นและคึกคักตั้งแต่เช้า โดยนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยมีนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์…

กระทรวงการต่างประเทศไม่ยืนยันยิ่งลักษณ์ได้ลี้ภัยในอังกฤษ

โฆษกกระทรวงต่างประเทศไม่ยืนยันข่าวอังกฤษให้เอกสารรับรองสิทธิลี้ภัย ยิ่งลักษณ์ ระบุเป็นอำนาจแต่ละประเทศ น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงความคืบหน้าในการเพิกถอนหนังสือเดินทางของ น.ส.ยิ่งลักษณ์…