Browsing Tag

กาชาดคลังเลือดไม่พอจ่าย

ด่วน!กาชาดคลังเลือดไม่พอจ่าย รพ.ต้องเลื่อนผ่าตัด

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชวนบริจาคโลหิต A B O AB เนื่องจากเลือดคงคลังไม่พอจ่าย เพราะผู้ป่วยมีความต้องการใช้เลือดเพิ่มสูงขึ้น วันละ 2,600 – 3,000 ยูนิต ส่งผลกระทบทำให้โรงพยาบาลต้องเลื่อนการผ่าตัด