Browsing Tag

การขับเคลื่อน

บิ๊กตู่ฯชื่นชมผลฯสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

นายกฯเป็นประธานและให้ข้อคิดเห็นในการแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยได้ชื่นชมผลการศึกษาว่าดี และได้อ่านมาล่วงหน้ามาแล้ว