Browsing Tag

ขึ้นตรงกับ

โปรดเกล้าฯหน่วยงานในพระองค์ขึ้นตรงกับสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การบังคับบัญชาหน่วยราชการในพระองค์ ข้าราชการและข้าราชบริพารในกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว…