Browsing Tag

คณะทูตานุทูต

สมเด็จพระสังฆราชประทานคณะทูตานุทูตเข้าเฝ้า

12 ตุลาคม 2561 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ทูตานุทูตจากประเทศที่มีผู้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากในประเทศ ได้แก่ เอกอัครราชทูตภูฏาน…