Browsing Tag

งานวันปิดภาคเรียน

สมเด็จพระเทพ เสด็จฯงานวันปิดภาคเรียน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในงานปิดภาคเรียน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ…