Browsing Tag

จ.ส.อ.เสนีย์ พงษ์สมบัติ

โปรดเกล้าฯพระราชทานพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพจ.ส.อ.เสนีย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ วางหน้าหีบศพ จ.ส.อ.เสนีย์ พงษ์สมบัติ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4