Browsing Tag

จ.เลย

กรมฝนหลวงบินสำรวจพื้นที่การเกษตรจ.เลยช่วยภัยแล้งอีสาน

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 บินสำรวจพื้นที่การเกษตรบริเวณ จังหวัดเลยอ.เซียงคาน สภาพพื้นที่แห้ง พบพื้นที่สวนมากปลูกมันลำปะหลัง อยู่ในระยะเจริญเติบโต และปลูกยางพารา อ.ท่าลี่ สภาพพื้นที่แห้งพบพื้นที่ส่วนมากปลูกมันสำปะหลังอยู่

โปรดเกล้าฯองคมนตรีนำผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ราษฏรจ.เลย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัยสิทธิสารท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 750 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอนาแห้ว…