Browsing Tag

ชิ้นละ 2 บาท

ประกาศ!ราชกิจจาฯจำหน่ายหน้ากากอนามัยไม่เกินชิ้นละ 2 บาท

เวปไซด์ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้จำหน่ายหน้ากากอนามัยไม่เกินชิ้นละ 2 บาท 21 ก.พ. 2563 ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้จำหน่ายหน้ากากอนามัยไม่เกินชิ้นละ 2 บาท เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่