Browsing Tag

ชื่นชมเยาวชนไทย

นายกฯชื่นชมเยาวชนไทยสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ีแสดงความยินดีและชื่นชมเด็กและเยาวชน ทั้ง 772 คน ที่ได้รับรางวัล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกคนได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างดี ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง จนสามารถพัฒนาตนเองให้มีความดี