Browsing Tag

ช่วยภัยแล้ง

กรมฝนหลวงบินสำรวจพื้นที่การเกษตรจ.เลยช่วยภัยแล้งอีสาน

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 บินสำรวจพื้นที่การเกษตรบริเวณ จังหวัดเลยอ.เซียงคาน สภาพพื้นที่แห้ง พบพื้นที่สวนมากปลูกมันลำปะหลัง อยู่ในระยะเจริญเติบโต และปลูกยางพารา อ.ท่าลี่ สภาพพื้นที่แห้งพบพื้นที่ส่วนมากปลูกมันสำปะหลังอยู่