Browsing Tag

ตรวจโครงการรถไฟรางคู่

นายกฯนั่งรถไฟตรวจโครงการรถไฟรางคู่

นายกรัฐมนตรีตรวจโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ (ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ) หนึ่งในการพัฒนาระบบคมนาคมทางราง เชื่อมต่อการเดินทาง เดินหน้ารถไฟทางคู่สายเหนือ ยกระดับบริการโลจิสติกส์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค…