Browsing Tag

ถกผู้นำท้องถิ่น

นายกฯเปิดใจรับฟัง ถกผู้นำท้องถิ่น

6 มีนาคม 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบคณะผู้นำท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (เพชรสมุทรคีรี : เพชรบุรี-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร-ประจวบคีรีขันธ์) ซึ่งประกอบด้วย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตสมาชิกวุฒิสภา…