Browsing Tag

ทรงรับ

พระสังฆราชทรงรับสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดีแห่งกัมพูชา

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงรับ สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี (เทพ วงศ์) แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา