Browsing Tag

ที่ได้รับผล

ธ.ก.ส.ยันพร้อมช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเต็มที่

ธ.ก.ส.ยืนยันพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ผ่านมาตรการต่างๆ อย่างเต็มที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เผยมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ว่าธ.ก.ส. ออกมาตรการลดดอกเบี้ยร้อยละ 0.1