Browsing Tag

ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

อ่าวคุ้งกระเบน ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน มีสังคมของพรรณไม้กระจายตามลักษณะภูมิประเทศจากริมอ่าวจนถึงรอยต่อของพื้นที่ป่าบก โดยแยกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ พื้นที่ริมอ่าวด้านทิศใต้ ลักษณะเป็นดินทรายและเปลือกหอยปะปนอยู่มาก มีไม้แสมขาว แสมทะเล ลำพูทะเล…