Browsing Tag

บินสำรวจ

กรมฝนหลวงนำฮ.บินสำรวจน้ำพื้นที่กระบี่ ภูเก็ต และสุราษฏร์ธานี

กรมฝนหลวงภาคใต้บินสำรวจพื้นที่กระบี่ ภูเก็ต และสุราษฏร์ธานี ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้จ.สุราษฎร์ธานีได้ทำการขึ้นบินสำรวจสถานการณ์พื้นที่การเกษตรและสถานการณ์น้ำ

กรมฝนหลวงบินสำรวจพื้นที่การเกษตรจ.เลยช่วยภัยแล้งอีสาน

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 บินสำรวจพื้นที่การเกษตรบริเวณ จังหวัดเลยอ.เซียงคาน สภาพพื้นที่แห้ง พบพื้นที่สวนมากปลูกมันลำปะหลัง อยู่ในระยะเจริญเติบโต และปลูกยางพารา อ.ท่าลี่ สภาพพื้นที่แห้งพบพื้นที่ส่วนมากปลูกมันสำปะหลังอยู่