Browsing Tag

ประสบภัยแล้ง

ปภ.ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยแล้ง 10 จังหวัด

ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศเขตฯ ภัยแล้ง 10 จังหวัด ประสานจังหวัดแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคต่อเนื่อง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 10