Browsing Tag

ปลูกชาน้ำมัน

สมเด็จพระเทพ เสด็จทรงติดตามศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน

 ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน ณ บ้านปางมะหัน และบ้านปูนะ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย