Browsing Tag

ผู้ว่าฯเชียงราย

ราชกิจจานุเบกษาโปรดเกล้าฯ ผู้ว่าฯเชียงราย เป็น ผู้ว่าเมืองพะเยา

วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 ราชกิจจานุเบกษา เผย ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทยพ้นจากตำแหน่งเดิม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร…