Browsing Tag

ผ้าห่มกันหนาว

โปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฏรจ.กาฬสินธุ์

3 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,500 ผืน…

โปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฏรหนองบัวลำภู

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายอำพน กิตติพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่ อ.สุวรรณคูหา และ…

โปรดเกล้าฯองคมนตรีนำผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ราษฏรจ.ขอนแก่น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอหนองนาคำ…

พระราชทาน ผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่ม กันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ…