Browsing Tag

ฝนตกหนัก 48 จว.

ปภ.เตือนรับมือพายุ “แมตโม” ฝนตกหนัก 48 จว.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือนผลกระทบจากพายุโซนร้อน “แมตโม” ที่คาดว่าจะขึ้นฝั่งเวียดนามตอนกลาง และเข้าสู่กัมพูชาต่อไป โดยจะทำให้บริเวณภาคอีสานตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบน