Browsing Tag

พร้อมคุย

นายกฯเยือนศรีลังกาพร้อมคุยเอกชนไทย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และบุคคลสำคัญ อาทิ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์…