Browsing Tag

พร้อมเป็นประธาน

นายกฯลงพื้นที่สระบุรีพร้อมเป็นประธานมอบ ส.ป.ก4-01

28 มกราคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีเดินทางไปจังหวัดสระบุรี  เพื่อพบปะประชาชน และเยี่ยมชมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก พร้อมทั้งเยี่ยมชมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้…