Browsing Tag

พวงมาลาวาง

โปรดเกล้าฯพวงมาลาวางหน้าหีบศพนายมนตรีซึ่งเสียชีวิตจากช่วยน้ำท่วมอุบลฯ

3 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เชิญพวงมาลาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปวางที่หน้าหีบศพนายมนตรี บู่คำ หรือ "ป๋าแสง"

โปรดเกล้าฯพวงมาลาวางหน้าหีบศพนศ.ถูกไฟช๊อตช่วยน้ำท่วม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เชิญพวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพ และทรงพระกรุณารับศพ นายสราวุธ จันโทแพง อายุ 20 ปี นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง