Browsing Tag

มูลนิธิชัยพัฒนา

สมเด็จพระเทพเสด็จทรงเป็นประธานประชุมมูลนิธิชัยพัฒนา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา โดยในปี พ.ศ. 2561 มีผู้มีจิตศรัทธาน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน 14 แปลง ส่วนอีก 1 แปลง มูลนิธิชัยพัฒนา…

สมเด็จพระเทพฯเสด็จศูนย์พัฒนาลำใยบ้านโฮ่ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มายัง โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านดอยก้อม อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ซึ่งดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่เป็นแปลงสาธิตการเกษตร แบบไม่ใช้สารเคมี…

ดร.สุเมธ ติดตามโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ในเขตพื้นที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ได้แก่ โครงการชัยพัฒนา - กาชาดไทย (บ้านทุ่งรัก) ดูงานโครงการอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้าน…

สมเด็จพระเทพ เสด็จมูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดเชียงราย โครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ…