Browsing Tag

ยกเลิกสิทธิปกครองตนเอง

ปากีสถานประกาศใช้ทุกทางเลือกตอบโต้อินเดียยึดแคชเมียร์

ปากีสถานประกาศพร้อมใช้ทุกวิถีทางตอบโต้การเพิกถอนสิทธิปกครองตนเองของแคว้นแคชเมียร์ของรัฐบาลอินเดีย…