Browsing Tag

รพ.เวชชารักษ์

สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเปิดรพ.เวชชารักษ์ ลำปาง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เป็นโรงพยาบาลเพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ…