Browsing Tag

ระเบิดทหารสหรัฐ

คาร์บอมบ์ถล่มชุดลาดตระเวนร่วมสหรัฐเคิร์ดในซีเรียชาวบ้านเจ็บ

ระเบิดคาร์บอมบ์ถล่มหน่วยลาดตระเวนร่วมสหรัฐกับเคิร์ดในเมืองมานบิจ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศซีเรีย พลเรือนเจ็บ…

ถล่มระเบิดทหารสหรัฐกลางร้านอาหารในมายบิจตายเจ็บเกลื่อน

ระเบิดชุดลาดตระเวนสหรัฐขณะกำลังรับประทานอาหารกลางวันใกล้เมืองมานบิจทหารสหรัฐดับ 4 รายชาวบ้านโดนลูกหลงดับ 15 คน…