Browsing Tag

รุ่นที่ 4/2562

เปิดฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62

"พล.ร.อ. ปวิตร รุจิเทศ" เป็นประธานเปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" รุ่นที่ 1