Browsing Tag

ลักษณะคล้ายการพนัน

Bitcoin คือการเก็งกำไร หรือ การพนัน

กระทรวงการคลังประเทศไทยเตือนอย่าลงทุน Bitcoin กล่าว “ถือเป็นลักษณะของการพนัน” ดูเหมือนว่ารัฐบาลแห่งประเทศไทยนั้นเริ่มที่จะหันมาให้ความสนใจใน cryptocurrency มากขึ้นในทุกขณะ โดยเริ่มตั้งแต่การสั่งของนายกรัฐมนตรีสู่กระทรวงการคลังเมื่อวันที่…