Browsing Tag

วันขึ้นปีใหม่

สมเด็จพระสังฆราชประทานคติธรรมวันขึ้นปีใหม่

1 มกราคม 2562 เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม ความว่า “บัดนี้ บรรลุถึงอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 แล้ว…

นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ลงนามถวายพระพรวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 1 ธ.ค. 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมคณะรัฐมนตรี คู่สมรส และบุคคลสำคัญ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ที่ศาลาว่าการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง ขณะที่…

สมเด็จสังฆราช ประทานพระคติธรรม วันขึ้นปีใหม่

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ความว่า “บัดนี้ บรรลุถึงอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑…

กทม.อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร ให้ประชาชนสักการะวันขึ้นปีใหม่

กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำกรุงเทพมหานคร จากหอพระภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) มาประดิษฐานบนมณฑป บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร…