Browsing Tag

วันสำคัญ

วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางศาสนาขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

วันอาสาฬหบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกๆ ปี เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา โดยพระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ