Browsing Tag

ศูนย์สาธิตปลูกหญ้าแฝก

สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเปิด ศูนย์สาธิตปลูกหญ้าแฝก เมืองจิตตะกอง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด ศูนย์สาธิตและประชาสัมพันธ์การปลูกหญ้าแฝก ในพื้นที่เมืองจิตตะกอง สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ โดยความร่วมระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและเทศบาลเมืองจิตตะกอง ในการนี้ นายลลิต…