Browsing Tag

สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒน

ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒนจะเสด็จฯเยือนญี่ปุ่น

ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 ในการเสด็จเยือนครั้งนี้

สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒนเสด็จทรงเปิดอาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ฯ

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเปิด อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ และ "อาคาร ๖๐ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี