Browsing Tag

สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวาระ ๒๓๘…

วันอังคาร ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวาระ ๒๓๘ ปีนับแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนาหลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ ความว่า

สมเด็จพระสังฆราช ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายรัชกาลที่4

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงสถาปนาพระอาราม,

สมเด็จพระสังฆราชประทานพระดำรัสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงร.9

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระดำรัสเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ความว่า “อภิลักขิตสมัยคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

สมเด็จพระสังฆราชรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

21 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก และนครรัฐวาติกัน

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ตุลาคม 2562 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระสังฆราชประทานให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เจนตินาเฝ้า

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ นางมารีอา อาลีเซีย กุซโซนี เด โซนเชน