Browsing Tag

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สมเด็จพระเทพฯเสด็จปลูกต้นไม้เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ สวนวรุณาวัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทาน ส.ค.ส. 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทาน ส.ค.ส. 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ สุนัข 2 ภาพ ภาพฝีพระหัตถ์ภาพแรก- เป็นภาพสุนัขหูตั้ง ตากลมโต สีน้ำตาล…

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๒๑ น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สำนักงาน กปร.