Browsing Tag

สมเด็จพระเทพ

สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงร่วมงานตรุษจีน ณ สถานเอกอัครราชทูตจีน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ทรงร่วมงานตรุษจีน ประจำปี 2562 โอกาสนี้ ทรงติดตัวอักษรภาษาจีนคำว่า "ฝู" หนึ่งคู่ บนประตูทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ…

สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเปิด“เทศกาลโคนมแห่งชาติ”

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2562 และทรงเปิดโรงงานนมมวกเหล็ก ระยะที่ 2 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี…

สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด.ตะโกปิดทอง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งอยู่แนวชายแดนเทือกเขาตะนาวศรีติดประเทศเมียนมา เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 225 คน…

สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเปิดรพ.เวชชารักษ์ ลำปาง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เป็นโรงพยาบาลเพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ…

สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงติดตามโครงการแลกเปลี่ยนฯสิงคโปร์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระยะสั้น โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและสาธารณรัฐสิงคโปร์…

สมเด็จพระเทพเสด็จฯมัสยิดบ้านเขาตันหยง จังหวัดนราธิวาส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินลานเฟื่องฟ้า พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โอกาสนี้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานแก่ทายาทผู้ล่วงลับ บ้านเขาตันหยง ร่วมกับคณะผู้นำศาสนาอิสลาม…

สมเด็จพระเทพเสด็จฯเยี่ยมโรงเรียน ตชด.บ้านควนมีชัย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย หมู่ที่ 8  ตำบลวังอ่าง  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช   ในการนี้เสด็จฯ ไปทรงเปิด …

สมเด็จพระเทพเสด็จฯเยี่ยมโรงเรียนตชด.พีระยานุเคราะห์ 4

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 หมู่ที่ 4 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4…