Browsing Tag

สวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร

ผบ.ทบ.เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562 เพื่อแสดงออกถึงพลังของนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งเป็นกำลังสำรองของชาติ ให้เป็นที่ปรากฏแก่สายตาของผู้บังคับบัญชาและประชาชนทั่วไป